Cách chơi xổ số Việt Nam
Luật chơi
Xổ số Việt Nam dựa trên kết quả xổ số quốc gia Việt Nam. Kết quả xổ số của "Hà Nội" có 27 lô, xổ số miền Nam có 18 lô. Bạn chỉ cần ghi chuỗi số và chọn các loại cược. Nếu bạn đặt cược đúng số và vị trí xổ ra, bạn sẽ giành được chiến thắng.
Loại cược
Loại trò chơi Số Điều kiện trúng thưởng Loại trò chơi Số Điều kiện trúng thưởng
Chiều dài Vị trí & Hàng Chiều dài Vị trí & Hàng
2D Đầu XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đầu" ít nhất một lần 3D Đầu XXX(000-999) XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Đầu" ít nhất một lần
Đuôi XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đuôi" ít nhất một lần Đuôi XXX(000-999) XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Đuôi" ít nhất một lần
Đầu+Đuôi XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đầu Đuôi" ít nhất một lần Đầu+Đuôi XXX(000-999) XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Đầu Đuôi" ít nhất một lần
Bao Lô XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần Bao Lô XXX(000-999) XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Bao Lô" ít nhất một lần
Bao Lô 7 XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô 7" ít nhất một lần Bao Lô 7 XXX(000-999) XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Bao Lô 7" ít nhất một lần
Đầu Bao Lô 7 XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đầu Bao Lô 7" ít nhất một lần Đầu Bao Lô 7 XXX(000-999) XX bằng một chuỗi số trong "3D-Đầu Bao Lô 7" ít nhất một lần
Giữa Bao Lô 7 XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Giữa Bao Lô 7" ít nhất một lần Giữa Bao Lô 7 XXX(000-999) XX bằng một chuỗi số trong "3D-Giữa Bao Lô 7" ít nhất một lần
Đuôi Bao Lô 7 XX(00-99) XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đuôi Bao Lô 7" ít nhất một lần Đuôi Bao Lô 7 XXX(000-999) XX bằng một chuỗi số trong "3D-Đuôi Bao Lô 7" ít nhất một lần
PL2(Bao Lô Xiên 2) AA#BB AA và BB tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần 4D Đuôi XXXX(0000-9999) XXXX bằng một chuỗi số trong "4D-Đuôi" ít nhất một lần
PL3(Bao Lô Xiên 3) AA#BB#CC AA, BB và CC tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần Bao Lô XXXX(0000-9999) XXXX bằng một chuỗi số trong "4D-Bao Lô" ít nhất một lần
Xiên chéo AA#BB

AA và BB tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 1 ít nhất một lần

hoặc AA and BB tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 2 ít nhất một lần

hoặc AA bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 1 and BB bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 2 ít nhất một lần

hoặc AA bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 2 and BB bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 1 ít nhất một lần

Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty : Hanoi 2d(Tỷ lệ:75) 3d(Tỷ lệ:650) 4d(Tỷ lệ:6000) 5d(Tỷ lệ:40000) PL2
(Tỷ lệ:650)
PL3
(Tỷ lệ:3500)
ĐẦU ĐUÔI ĐẦU + ĐUÔI BAO LÔ ĐẦU ĐUÔI ĐẦU + ĐUÔI BAO LÔ ĐUÔI BAO LÔ BAO LÔ
Kết quả Đảo
Lẻ Lớn 48 *0 028 706 050 - 053 249 6036 1218 01218 36#46 11#24#81
2-số 85 11 87 48
85 11 87
48
11
3-số 028 051 700 7
00
028
051
4-số 5610 4746 6090 1846
0624 1021 7157 3797
3194 2249
50
10

60
90
2
249
47
46

18
46
06
24
5-số 12336 09924 87096
10830 36306 01218
88481 04170 52050
16076(Đuôi)
160
76
108
30

041
70

520
50
16
076
0
1218
01218
122
36
099
24
884
81
Doanh thu (Cược=10) 2,000 500 50 2,700 30 60 200 230 10 200 100 540 810
Bội số x3 x1 x1 x6 x1 x1 x1 x1 -- x1 x1 x1 x1
Số lượng thắng (Cược=10) 2,250 750 750 4,500 6,500 6,500 6,500 6,500 -- 60,000 400,000 6,500 35,000
Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty : Ben Tre 2d(Tỷ lệ:75) 3d(Tỷ lệ:650)
ĐẦU ĐUÔI ĐẦU + ĐUÔI BAO LÔ BAO LÔ 7 ĐẦU BAO LÔ 7 GIỮA BAO LÔ 7 ĐUÔI BAO LÔ 7 ĐẦU ĐUÔI ĐẦU + ĐUÔI BAO LÔ BAO LÔ 7 ĐẦU BAO LÔ 7 GIỮA BAO LÔ 7 ĐUÔI BAO LÔ 7
Kết quả Đảo
06 Lớn Chẵn *0 *4 327 764 327 327 764 320-330 992 340-350 6036 5288 6036
2-số 06
06
06
3-số 327
327
327
4-số 3804 6350 3992 0389 63
50
38
04
38
04
38
04
38
04
3
992
6
350
6
350
6
350
6
350
5-số 81340 46996 17361
93071 60900 33910
55288 09682 22024
11650 98163 16674 (Đuôi)
166
74
166
74
813
40

609
00

339
10

116
50
166
74
166
74
166
74
166
74
16
674
81
340
81
340
81
340
81
340
Doanh thu (Cược=10) 10 500 1000 1,800 700 700 700 700 10 60 220 170 770 770 770 770
Bội số x1 x1 x2 x5 x2 x2 x2 x2 x1 x1 x1 x1 x2 x2 x2 x2
Số lượng thắng (Cược=10) 750 750 1,500 3,750 1,500 - - - 6,500 6,500 6,500 6,500 13,000 - - -
Công ty : Ben Tre 4d(Tỷ lệ:6000) 5d(Tỷ lệ:40000) PL2
(Tỷ lệ:650)
PL3
(Tỷ lệ:3500)
ĐUÔI BAO LÔ BAO LÔ
Kết quả
6036 5288 55288 24#89 06#50#82
2-số 06   
06
3-số 327
4-số 3804 6350 3992 0389 03
89
63
50
5-số 81340 46996 17361
93071 60900 33910
55288 09682 22024
11650 98163 16674 (Đuôi)
5
5288
55288
220
24
116
50
096
82
Doanh thu (Cược=10) 10 160 120 360 540
Bội số -- x1 x1 x1 x1
Số lượng thắng (Cược=10) -- 60,000 400,000 6,500 35,000
Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty : Dong Nai & Can Tho
Kết quả của Dong Nai Cược 12 # 15 Cược 18 # 19 Cược 13#14 Cược 16#17#18
(bằng 16#17 và 16#18 và 17#18)
2-số 12
3-số 115
4-số 3813 6366 3977 0389
5-số 81340 46996 17361
93071 60913 33910
55288 09682 22024
11650 98163 16674(Đuôi)
Kết quả của Can Tho
2-số 07
3-số 388
4-số 2555 1318 3919 0389
5-số 83314 48996 37316
93717 60800 83910
95288 09214 23324
11610 92863 13374(Đuôi)
Doanh thu(Cược=10) 10 x72 =720 10 x 72 =720 10 x 72 = 720 10 x 72 x 3 = 2,160
Bội số x1 x1 x2 x1
Số lượng thắng(Cược=10) 580 x10 = 5,800 580 x10 = 5,800 580 x 10 x 2 = 11,600 580 x 10 x 3 = 17,400
Ghi chú Dong Nai
có 12 & 15 (1 lần)
Can Tho
có 18 & 19 (1 lần)
Dong Nai + Can Tho
có 13 & 14 (2 lần)
Can Tho
có 16 & 17 & 18 (1 lần)